Tuesday, December 1, 2015

İstatistik ve Veri Analizi

PDF (Dropbox, Google, Web)

Normal Dağılım
Yoğunluk fonksiyonu
Örneklem Uzayı (Sample Space)
Olasılık
Sonuçlar ve Olaylar (Outcomes and Events)
Rasgele Değişkenler (Random Variables)
Toplamsal Dağılım Fonksiyonu (Cumulative Distribution Function -CDF-)
Histogram
Medyan
Ortalama
Bernoulli, Binom, Birörnek, Multinom, Poisson, Normal (Gaussian) Dağılımı
Gamma
Kısmi (Marginal) Dağılımlar
Bağımsızlık, birleşik (joint) dağılım
Kovaryans
z-Skorları
Kumulatif fonksiyonlar
Örneklem (Sample)
Büyük Sayılar Kanunu
Merkezi Limit Teorisi
Evrişim operasyonu (convolution)
Beklenti (Expectation), Varyans, Kovaryans ve Korelasyon
Bayes Formülu
Beklentileri Koşullayarak Hesaplamak
Koşulsal Olasılık ve Koşulsal Beklenti (Conditional Probability, Conditional Expectation)
Parametre Tahmin Ediciler (Estimators)
Maksimum olurluk (maximum likelihood)
Örneklem Dağılımları (Sampling Distributions)
Binom İçin Normal Yaklaşıksallığı
Istatistiki testler, F-Test, t-test, chi-kare test,
Eşlemeli t-Test (Paired t-test)
Wilcoxon işaretli-sıralı testi (Wilcoxon signed-rank test)
Lineer Regresyon
Model Karşılaştırmak, AIC
F(X) = U
Simulasyon
Herhangi Bir Dağılım İçin Rasgele Sayı Üretmek
Uyum Derecesi ve Düzgünlük Testi (Goodness-of-Fit, Smooth Test)
Üstel Kanunlar (Power Laws)
Tahmin Aralıkları (Prediction Interval)
Rasgele Gradyan Çıkışı (Stochastic Gradient Ascent)
Logit
Sayım, Poisson ve Negatif Binom Bazlı Genel Lineer Modelleri (GLM)
Negatif Binom Modelleri
Çok Seviyeli Modeller (Multilevel Models)
Algılayıcı Birleştirimi, Füzyonu (Sensor Fusion), Gaussian Algılayıcı Füzyonu (Gaussian Sensor Fusion)
Monte Carlo, Entegraller, MCMC
Metropolis-Hastings
Gibbs Örneklemesi
Değişim Noktası Analizi (Changepoint Analysis)
Bayes ve MCMC
Çok Değişkenli Bernoulli Karışımı (Mixture of Multivariate Bernoulli)
Gaussian Karışım Modeli (GMM) ile Kümelemek
Birden Fazla Düz Çizgi Regresyonu, Çizgi Karışım Modeli (Line Mixture Model -LMM-)
Beklenti-Maksimizasyon (Expectation-Maximization -EM-)
Regresyon, Ridge, Lasso, Çapraz Sağlama, Regülarize Etmek
Medyan ve Yüzdelikler (Percentile)
Pandas, Pivotlama
İlişkisel Madencilik (Association Mining)
İkisel Matris Ayrıştırması (Binary Matrix Factorization)
Çok Değişkenli Bernoulli Karışımı Kümelemesi ile İlişkisel Madencilik
Dünya Kupası 2014 Tahminleri
Eşle-İndirge Mimarisi (Map/Reduce -MR- Architecture), Hadoop
Çok Boyutlu Regresyon ile Tavsiye
Naive Bayes
Kalıcı CD (Persistent Contrastive Divergence -PCD-)
Boltzman Makinaları (Rasgele Hopfield Ağları)
Kısıtlı Boltzmann Makinaları (Restricted Boltzmann Machines -RBM-)
CD Yöntemi (Contrastive Divergence)
Çebişev Eşitsizliği
Çok Değişkenli Normal Numaraları (Multivariate Normal Tricks)
Monte Carlo ile Yaklaşık Pi Hesabı

No comments: