Monday, July 28, 2014

Netflix Dersleri

Netflix makina ogrenimi uzmani Xavier A.'nin tavsiye sistemleri (recommendation systems) hakkinda verdigi ders (slaytlar):

No comments: