Sunday, June 8, 2014

Java Öğrenelim, Ant, Derlemek, Kurmak

Blog'da Java'yı dil seviyesinde işlemiyoruz, bunun için çok iyi kaynaklar var, mesela Altuğ Altıntaş'ın kitabı,


Bizim tavsiyemiz her türlü geliştirmenin Ubuntu Linux üzerinde yapılması. Java kurmak için 

sudo apt-get install openjdk-8-jre

En basit derleme şekli komut satırında, bir script içinden javac kullanmak. Aynı dizinde olan bir Test.java için

export CP=/bir/dizin/lib1.jar:.
javac -classpath $CP Test.java 
java -classpath $CP Test

CP içinde nokta kullanımına dikkat, nokta Unix'te mevcut dizine işaret eder. /bir/dizin/lib1.jar herhangi bir dizindeki jar dosyasına referans için, daha fazla varsa onları iki nokta üst üste ardından listeye ekleriz. Test.java içinde

import java.util.ArrayList;

public class Test 
{
    public static void main(String[] args) throws Exception{
        System.out.println("Hello World");
        ArrayList<String> l = new ArrayList<String>();
        l.add("1");
        l.add("2");
        System.out.println("Bir liste "+l );
    }
}

yeterli. İki üstteki üç satırı ayrı ayrı komut satırında ya da bir script içinde işletince derleme ve işletim sonuçlarını görürüz. Aynı dizinde bir .class dosyası da yaratılmış olmalı.

Eğer paket sistemi kullanıyor olsaydık, mesela üstteki kod sample/src/com/vs/Test.java içinde olsaydı ve ilk satırında package com.vs; ibaresi olsaydı, o zaman kod bir com.vs paketinde demektir, derlemek ve işletmek için 

export CP=/bir/dizin/lib1.jar:./sample/src
javac -classpath $CP ./sample/src/com/vs/Test.java 
java -classpath $CP com.vs.Test

gerekirdi. Üsttekiler çok basit derlemeler için (ama bilmek faydalı), daha çetrefil derlemeler için Ant var. 

sudo apt-get install ant

ile kurulur. Proje dizini sample altında yine src olsun ve bir de lib dizini var. Üstteki proje yapısını derlemek için bir build.xml projenin en üst seviyesine konur ve icinde, 

<project name="sample" default="dist" basedir=".">
  <property name="src" location="src"/>
  <property name="build" location="build"/>
  <property name="dist" location="bin"/>
  <target name="init">
    <tstamp/>
    <mkdir dir="${build}"/>
  </target>
  <path id="build.classpath">
    <fileset dir="lib">
      <include name="**/*.jar"/>
    </fileset>
  </path>
  <path id="compile.classpath">
    <pathelement location ="${build}"/>
    <fileset dir="lib">
      <include name="**/*.jar"/>
    </fileset>
  </path>
  <target name="compile" depends="init"
        description="compile the source">
    <javac destdir="${build}">
      <src path="${src}"/>
    <classpath refid="build.classpath"/>
  </javac>
  </target>
  <target name="dist" depends="compile" description="generate the distribution">
    <mkdir dir="${dist}"/>
    <jar jarfile="${dist}/sample.jar" basedir="${build}"/>
  </target>
    <target name="test" depends="compile">
      <java fork="yes" classname="com.vs.Test" failonerror="true">
        <classpath refid="compile.classpath"/>
      </java>
  </target>
  <target name="clean"
        description="clean up">
    <delete dir="${build}"/>
    <delete dir="${dist}"/>
  </target>
</project>

olabilir. Script ant komutu ile derlenir, testi işletmek için ant test. İşlem ardından mesela bin altında projemizin class kodları jar'lanmış halde olacak (böylece dışarıdan başka projeler bizim jar'imizi kendi projelerine dahil edebilirler). Ayrıca pek çok CLASSPATH ayarı Ant tarafında otomatik olarak yapıldı.

Ant, derleme, vs. ile ilgili bazı ek bilgiler bizim kitabın ek bölümünde bulunabilir.