Saturday, April 10, 2010

Android Üzerinde Veri Tabani Kullanımı - sqllite

Mobil uygulamalarımızda hafızaya sığmayacak kadar büyük, anahtar bazlı hızlı erişim, çetrefil sorgulama gerektiren veri depolaması için ilişkisel bir taban kullanmak gerekebilir. Her Android sürümüne dahil edilen Sqlite veri tabanı bu ihtiyacı rahatça karşılar. Sqlite ufak boyutlu tabanlar kategorisinde oldukça popüler bir ürün. Firefox, Skype, Python, Mac OS-X kullanıyorsanız, zaten Sqlite kullanıyorsunuz demektir [1]; bu ürünlerin hepsinin içinde Sqlite var, onu kendi iç veri yapılarını depolamak, ona hızla erişmek için kullanıyorlar.

Başlamadan önce önemli bir nokta: Sqlite'ın Android içindeki kullanımı JDBC üzerinden değil. Bu erisim mobil ortam içinde JDBC ile yapılabilir, fakat biz bunu tavsiye etmeyeceğiz; tabana erişimin Google'ın kendi API'ı üzerinden yapılmasını tavsiye edeceğiz. Bu Google tarafından açılmış bir "yol", ve bu yolun güç kullanımı (power consumption), performans gibi konular açısından en optimal yol olması gerekiyor. Gücü, işlemci hızı sınırlı bir platformda kodlama yaptığımızı hatırlarsak, o zaman bütün çözümler buna göre şekillenmeli. Test etme bölümüne gelince ve geliştirme ortamımız içinden Android DB API çağrılarını taklit etmek gerekli olunca, bunun arka plan kodlarını JDBC ile kodlayacağız, bunlar nasıl olsa dışarıda işleyen kodlar.

Dosyalar ve Erişim

Android geliştirme ortamından, emulatöründen blogumuzdaki su yazıda [2] bahsetmiştik. Sqlite veri tabanı kendi dosyalarını telefon üzerindeki mevcut dosya sistemine yazıyor. Bu dosyalara emulatörü başlattıktan sonra [ANDROID_SDK]/tools altından "adb shell" komutunu vererek göz atabiliriz [3]. IDE makinamıza tek bir telefon bağlı ise (emulatör de bir telefon olarak addediliyor) o zaman "adb shell" bizi direk emulatöre götürecek. Bu ortam aynen bir Unix shell ortamıdır, dosyaları, dizin yapısı var. Sqlite dosyaları /data/data altında bulacağız; "cd /data/data/[UYGULAMAMIZIN PAKETI]/databases altında uygulamamızın veri tabanını görebiliriz. Bu tabana daha yakından göz atmak için ise telefon shell'i üzerinde "sqlite3 /data/data/.../[TABAN ISMI] komutu yeterli. Bu ikinci ortam herhangi bir SQL shell'ine benziyor. SELECT, INSERT gibi sql komutları burada işletilebiliyor.

Eğer veriyi telefondan geliştirme makınamıza çıkartmak istiyorsak, bu makina shell'i üzerinden "adb pull" komutu kullanılabilir, diğer yöne gitmek için "adb push" gerekiyor.

Veri Tabanı Yaratmak - Genel Kullanım

Bir tabanının şemasını yaratmak ve kullanmaya başlamak için yöntemlerden biri Android uygulama kodları içinde SQLiteOpenHelper class'ından miras alan bir yardımcı class yaratmak ve bu objeyi bir Activity içinden işleme sokmak. Bu noktadan sonra helper objesi bizim veri tabanına olan bağlantımızdır, bu referans üzerinden istediğimiz DB çağrılarını yapabiliriz.

public class DataSQLHelper extends SQLiteOpenHelper {

 private static final String DATABASE_NAME = "[DB ISMI]";
 private static final int DATABASE_VERSION = [DB VERSIYON];
 ..
 public DataSQLHelper(Context context) {
  super(context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION);
 }
 @Override
 public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
  String sql = "create table ... ";
  db.execSQL(sql);
  ..
 }
 @Override
 public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {
  if (oldVersion >= newVersion)
   return;
  String sql = null;
  if (oldVersion == 1)
   sql = "alter table ...";
  if (sql != null)
   db.execSQL(sql);
 }
}

public class Demo extends Activity {

 DataSQLHelper db;

 @Override
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  db = new DataSQLHelper(this);
  ..
  }

 @Override
 public void onDestroy() {
  super.onDestroy();
  db.close();
 }
 ..
}

DataSQLHelper.onCreate metodunda CREATE TABLE komutları kodlanacak. Bu komutlar Android tarafından eğer veri tabanı mevcut değilse, işletilir. Activity DataSQLHelper objesini yarattığı zaman, o obje üzerinde tanımlanan int DATABASE_VERSION sayısını bir kenara kaydediyor. Eğer bu rakamı sonraki sürümlerde kod içinde değiştirirseniz, Android tarafından çağrılacak onUpgrade() altında koyacağınız ALTER TABLE komutları devreye sokulabiliyor, böylece database şemanızı bir versiyondan sonrakine otomatik olarak geçirtebilirsiniz. onUprade metoduna (mevcut) eski versiyon ve en son versiyon geçilecektir (Android altyapısı tarafından), ve bu rakamlar uzerinde if..else irdelemeleri kullanarak o geçişe uygun şema değişimi yapmak mümkün olacaktır. Eğer '1' versiyonundan '2' versiyonuna geçiyorsam, şu ALTER komutlarını işlet, yoksa şunları işlet, vs. şeklinde.

Üstteki örnek kodlar [4] her işletildiğinde, otomatik olarak yaratılacak tabloya bir satır veri yazılacak ve aynı anda ekranda önceden yazılmış veriler ekranda gösterilecek. Versiyon değişimini test etmek için versiyonu 1 rakamindan 2'ye geçirelim, ve programı derleyip tekrar emulatöre gonderelim. Mevcut tabloya yeni bir kolon eklendiğini göreceğiz.

Sqlite 3 icin geçerli veri tipleri şurada [5] bulunabilir.

API

Veri tabanina erişimin Google'ın kendi arayüzleri üzerinden olduğunu söylemiştik. Arayüzlerden en çok kullanılacak olanlar SQLiteDatabase ve Cursor objeleri olacak. Bir INSERT, UPDATE komutu işletmek için SQLiteDatabase üzerindeki execSQL(..) çağrısı kullanilabilir, bu çağrıya String olarak bir DDL komutu, yani INSERT, UPDATE gibi arka plandaki Sqlite tabanı için anlamlı komutlar verilebilir. Ayrıca execSQL'e verilen SQL komutu içinde sabit veri gömmek yerine aynen JDBC'de oldugu gibi değer olarak soru işareti '?' karakteri kullanılabiliyor, ve bu soru işaretlerinin içinin nasıl doldurulacağı execSQL'a geçilebilecek ikinci bir Object[] parametresi ile tanımlanabiliyor. Soru işaretlerinin sırası, değerlerin Object[] içindeki yerlerine birebir uymalı.

Veri okuma amaçlı olarak rawQuery çağrısı yapılabilir, aynı şekilde SQL komutu ve parametreleri (gerekiyorsa, yoksa null) geçilerek, ve SELECT komutu içeren bu cağrıdan, okuma amaçlı olarak bir Cursor objesi geri döndürülür. Cursor,

while (cursor.isLast()) {
cursor.moveToNext();
String val1 = cursor.getString(0);
int val2 = cursor.getInt(1);
 ..
}

şeklinde gezilebilir. getString, getInt çağrılarına geçilen sıfır temelli indeks değeri, SELECT komutunda listelenen kolon isimlerinin sırasına tekabul ediyor olmalı. Daha fazla detay icin [6] dökumanına danışılabilir.

Veri Tabanı Yaratmak - Statik ve Büyük Çapta Veri

Biraz önceki kullanım, ufak çapta veri tanımlaması, depolaması icin uygun. Fakat çok büyük çapta veriyi, uygulama başlamadan hızlı bir şekilde hazır etmek istiyorsak, o zaman bir Sqlite tabanını olduğu gibi telefona göndermenin yollarını aramamız lazim. Muhakkak helper onCreate() içinde DDL komutlarını uyguladıktan sonra, Internet'teki, ya da res/raw dizinindeki [7] APK içinde paketlenmiş bir düz dosyayı açarak, satır satır okuyup tabana INSERT ile yazabiliriz. Fakat bu tür işlemler kapasitesi sınırlı mobil ortamda çok uzun zaman alacaktır. Tipik kullanıcı uygulamayı ilk başlattığında saniyeler sonra onun hazır olmasını bekler, dakikalar sürecek bir hazırlık evresi uygun olmaz.

Sqlite için database bir dosyadan ibarettir, ve bu dosyayı gerekli yere (/data/data altındaki dizine yani) kopyalamak o tabanı hazır hale getirmek demektir, bu basit bir dosya kopyalama operasyonu olacaktır. Bu çözümle ilerlersek, iki önemli nokta ortaya çıkar: 1) Res/raw altına koyup telefona gönderebileceğimiz dosya 1.2 MB uzerinde olamıyor 2) sürekli db dosyası kopyalamamak için (işlem her ne kadar hızlı olsa da) üstteki versiyon yöntemine benzer hızlı bir kontrol yöntemi gerekli.
O zaman: Sqlite veri tabanını önceden (telefon dısında) pişirmek için geliştirme ortamımızda bir main() içinden tetikleyerek (bunun nasıl olacağını test etme bölümünde göreceğiz -hatta burada pür JDBC bile kullanılabilir-) yaratabildiğimizi farzedelim. Bu dosyayı APK içinde göndermenin tek you onu res/raw altına koymaktır. Eğer dosya çok büyük ise, onu Unix split ile parçalara bölüp, kopyalama işlemi tarafından onu tekrar birleştirmemiz gerekli. Bölme komutu:

split [DOSYA] -b 1M [yenidb-]

Boylece [DOSYA] 1 megabaytlık parçalara bölünecek ve yenidb-a, yenidb-b, .. gibi yeni dosyalar ortaya çıkacak. Bu dosyaları geliştirme dizinimizde res/raw altına koyalım. Java kod bağlamında DB'yi hazırlamak için yapılacak ilk çağrı önce 1) /data/data/[UYGULAMA]/databases altında belli bir isimde ve belli bir büyüklükteki bir dosyanın olup olmadığını kontrol edecek, 2) yoksa, res/raw altındaki parçaları birleştirerek yeni taban dosyasını yaratacak. Bu yöntem, biraz çetrefil gibi kulağa gelse de, hiç şüphesiz INSERT ile taban yaratmaktan kat kat daha hızlı olacaktır. Önemli nokta: InputStream üzerinden parçalı bir dosyayı tek bir dosyaymış gibi okumak icin InputStreamChain [8] yöntemini kullanmak gerekli.

Tüm bu teknikleri kullanan bizim kodumuz [9] dosyasındaki DatabaseHelper.importDB içinde bulunabilir. Büyük veri transferi için kullanılan DatabaseHelper class'ının ilk örnekte olduğu gibi SQLiteOpenHelper'dan miras almadığına dikkat edelim: Bu yapılmadı çünkü gerekli değildi, statik veri durumunda versiyon kontrolunu taban dosyası büyüklüğü (size) üzerinden biz kendimiz yapıyoruz. DDL zaten gerekli değil, çünkü taban dosyasını olduğu gibi kopyalıyoruz.

Birim Testleri

Taban büyük ya da küçük olsun, eger geliştirme makinamızda Android DB çağrılarını test etmek istiyorsak bu çağrıları taklitlememiz (mock) lazım. Eğer telefon üzerinde JDBC kullanıyor olsaydık, taklitlemek kolay olurdu, test kodları telefon yerine dışarıdakı bir tabanı açardı (test kodlari bu tür bir bağlantıyı işlem kodlarına verirdi) ve malum Connection, Statement, ResultSet kullanımları olduğu gibi işlerdi. Fakat Android SQL durumunda özel API'leri taklitlemek gerekiyor. Buradaki okurlar için iyi haber şu: Biz kendi projemiz icin bu taklitlemeyi gerçekleştirdik, ve buradan paylaşıyoruz. Şu [9] zip dosyası içinde SQLiteDatabase, SQLException, ve Cursor kodları arka planda JDBC üzerinden bir Sqlite tabanına bağlanıp iş yapacak şekilde tekrar yazıldı, böylece işlem mantığının dünyadan haberi olmayacak, onlar kendini mobil platformda zannedecek ama aslında taklit kodları işletiyor olacaklar. Sqlite JDBC jar kodları şuradan [10] indirilebilir.

Tekniğin işlemesi için derlemek sürecinde, kod bazında taklit kodları işlem kodlarından ayırmak, bu kodları src/ dizininden bağımsız, onunla aynı seviyede "test" adlı bir başka dizine koymamız gerekti. Böylece emulatöre (ya da telefona) kod gönderirken test dizini normal derleme komutları tarafından derlenmeyeceği için (Ant ve Eclipse sadece src dizinine göre hazırlanmış), taklit kodları emulatöre gitmemiş olacak. Geliştirme, test ortamında ise taklit kodların cağrılması için src ve test dizinlerini bizim eklerimizle aynı anda derleriz, ve istediğimiz çağrımlar Android kodları yerine bizim kodlara gider. Aynı zip dosyasindaki [9] build-add.xml icinde Ant ortamında bunun tekniği mevcut: test-compile hedefi görüldüğü gibi iki kaynağı eşit seviyeden alarak derliyor ve sonuç class dosyalarını bin/ altına koyuyor. Eclipse gibi IDE kullanıcıları benzer derleme eklerini yapmanın yolunu bulacaktır. Test kodları ise şuna benzeyecek:

public TestEdilenClass {
 DatabaseHelper helper;
 public TestEdilenClass(DatabaseHelper helper) {
  this.helper = helper;
 }
 public void method1() {
  ..
  helper.execSQL(...);
  ..
 }
 ...
}

public class TestAlg {

 @Test
 public void test() throws Exception {
  DatabaseHelper helper = new DatabaseHelper();
  SQLiteDatabase db = new SQLiteDatabase(); // bu taklit class aslında
  helper.db = db;
  TestEdilenClass alg = new TestEdilenClass(helper);
  alg.method1();
 }
}

Görüldüğü gibi normal bir class (taklit edilmemiş) olan DatabaseHelper'ı yaratıp onun uzerinde taklit edilmiş olan SQLiteDatabase objesini set ediyoruz. Böylece DatabaseHelper Android ortamında normal veri tabanı çağrıları yaptığını zannederken aslında bizim taklit kodları çağırıyor, çünkü Helper class execSQL gibi çağrıları db referansı üzerinden yapıyor. Bu kadar.
Not: JDBC kodlarının semantiği (cağrılış şekli) ve Android SQL kodlarının farkları sebebiyle cursor üzerinde moveToNext() öncesi sadece bir kere isLast() çağrılması gerekiyor. Eğer işlem mantığımızda isLast birkaç kere çağrılacaksa, bu birim testlerimizi bozabilir, bu değeri bir boolean icinde depolayıp cağrımı teke indirmemiz lazım. Bu pek önemli bir nokta değil aslında, çünkü tipik kullanım bunu gerektirmeyecektir.

Bu yazi ilk kez Java Dergisi 2008 Mayis ayi'nda mobil bolumunde yayinlanmisti.

Kaynaklar

[1] Well-Known Users of SQLite, http://www.sqlite.org/famous.html
[2] Android Gelistirme Ortami | Sayilar ve Kuramlar Blog, http://sayilarvekuramlar.blogspot.com/2009/12/android-kurulumu.html
[3] Android Debug Bridge | Android Developers, http://developer.android.com/guide/developing/tools/adb.html
[5] Datatypes In SQLite Version 3, http://www.sqlite.org/datatype3.html
[6] Data Storage | Android Developers, http://developer.android.com/guide/topics/data/data-storage.html
[7] Android ve Statik Dosyalari Okumak | Sayilar ve Kuramlar Blog, http://sayilarvekuramlar.blogspot.com/2009/12/android-ve-statik-dosyalari-okumak.html
[8] InputStreamChain | Paranoid Engineering Blog, http://paranoid-engineering.blogspot.com/2008/11/inputstreamchain.html
[10] SqliteJDBC, http://www.zentus.com/sqlitejdbc/
[11] Catalina Creek Blog, Placing a prepopulated sqlite database in an Android app, http://www.catalinacreek.com/blog/Placing_a_prepopulated_sqlite_database_in_an_Android_app
[12] Android Examples - SQL Demo, http://marakana.com/forums/android/android_examples/55.html

5 comments:

mustafa said...

Sqlite'ı, wxWidgets'da denemiştim.

Sqlite'ı static olarak derlemek ve dll bağımlılığından kurtulmak için bir yazı hazırlamıştım. Sqlite'ı static derlemek üzerine birçok soru sorulduğu ancak cevap alınamadığına rastladım.

http://mstf-blog.blogspot.com/2010/03/sqlite-ve-wxsqlite.html

mustafa said...

Database olarak Serialize edilmiş sınıflarda kullanılabilir. Java'da Serialization üzerine yazmış olduğum bir makale mevcut.

http://mustafa-code.googlecode.com/files/java_serialization.pdf

http://mstf-blog.blogspot.com/2009/11/java-serialization.html

Daha sonradan aklıma geldiği ve yeni bir yorum olarak yazdığım için özür dilerim.

cihan said...

merhabalar, herkese android dünyasında başarılar dilerim. sorum şuki; bir widget geliştirdik ve emulatorde sorunsuz çalışıyor.(sqlite) veritabanındaki veriler o widget üzerinde görünüyor yani verileri çekebiliyoruz. fakat uygulamayı cep telefonunda çalıştırınca, widget boş kalıyor yani veri gelmiyor. veritabanını yüklemiyor. kısaca uygulama her acıldıgında veritabanının yeniden olusturulmasını istemiyoruz. Çünkü veritabanında 5000 in üzerinde kayıt var ve uygulamanın bu veri ile birlikte yüklenmesini istiyoruz. yardımcı olursanız seviniriz. saygılarımızla...

Burak Bayramli said...

Android uygulama ile ugrasmayali bayagi oldu ama eger makinaya kod gondermiyorsak veri tabaninin silinmedigini hatirliyorum. Eger silinme varsa uygulama bir seyleri yanlis yapiyor belki de. Kodu gormeden daha fazla bir sey soyleyemem.

Burak Bayramli said...

Su yazi uzerinde calisirken

http://sayilarvekuramlar.blogspot.com/2016/12/sqlite-android-jdbc-python.html

blog'da bu yazidaki yorumlari tekrar gordum. Serilestirme hakkinda sunu eklemek lazim, eger elde bir liste, sozluk var ise, icinden tek bir objeye erismek icin koca bir serilestirilmis HashMap yuklemek kulfetli olur. SQLite gibi bir taban, dogru indeksli ise, anahtar bazli erisimde disk uzerinde tak diye istenen objenin oldugu yere gider, ve sadece onu yukler. Tum tabloyu hafizaya getirmez.